Sự cố hóa chất gia dụng

Hầu như tất cả các hộ gia đình đều sử dụng các loại hoá chất chứa chất độc hại. Mặc dù các hoá chất này chỉ gây tổn thương nhẹ, nhưng nếu biết cách sử dụng và xử lý sẽ hạn chế được những tổn thương có thể xảy ra.