Hệ thống cấp – thoát nước

Hệ thống cấp thoát nước Tòa nhà bao gồm các hệ thống chính sau: Hệ thống cung cấp nước sinh hoạt, hệ thống xử lý nước thải, hệ thống thoát nước trong nhà và ngoài nhà.

–   Hệ thống cung cấp nước sinh hoạt bao gồm bể chứa nước với 2 bể sử dụng chung cho mục đích sinh hoạt và chữa cháy.

–   Hệ thống xử lý nước thải bao gồm một hệ thống chính và một hệ thống phụ. Hệ thống có chức năng thu gom nước thải từ các lỗ thoát sàn, lavabo, nước vệ sinh…trong Tòa nhà tiến hành xử lý trước khi được bơm ra hệ thống thoát nước của thành phố.

–   Hệ thống thoát nước trong và ngoài Tòa nhà gồm: Nước từ các lỗ thoát sàn, lavabo và nước từ nhà vệ sinh được thu gom về 2 hệ thống ống thông tầng được xử lý trước khi bơm ra hệ thống thoát nước thành phố.